Gosky

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door  GOSKY bvba, Brakenberg 10, 2980 Halle-Zoersel. Ons website adres is www.gosky.be.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

GOSKY bvba verwerkt persoonsgegevens van rechtspersonen en natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige cliënten, leveranciers, opdrachtgevers en medewerkers, maar ook over potentiële cliënten en potentiële medewerkers.

GOSKY bvba verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

a) Voor alle diensten waarvoor u beroep wenst te doen op ons verzamelen wij uw identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, uw BTW nummer, uw inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Wij verzamelen tevens persoonsgegevens om de gevraagde diensten aan u of onze klanten te kunnen leveren. Zo kunnen wij u vragen om ons de naam, de leeftijd, de opleiding of vorming, … van uw medewerkers te verstrekken om  onze dienstverlening te personaliseren en te optimaliseren.

b) GOSKY bvba verwerkt persoonsgegevens teneinde haar eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens.

Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van GOSKY bvba, met name de mogelijkheid om haar administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door haar geleverde diensten en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op GOSKY bvba om haar boekhouding te voeren.

2. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Binnen GOSKY bvba springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden.

GOSKY bvba heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen GOSKY bvba worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn.

Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen:

Dienstverleners die ons helpen bij:

  • Het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties
  • Het beheer van onze servers

Sociale media toepassingen waar wij gebruik van maken:

Op onze website maken wij gebruik van sociale media toepassingen. Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassingen. GOSKY bvba heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze Privacyverklaring naleven.

3. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

GOSKY bvba streeft ernaar om uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date te houden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt.

Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie.

5. Welke rechten heeft u?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het recht op toegang:
U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Het recht op verbetering:
U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

Het recht op verwijdering en beperking:
U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.
U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht van bezwaar:
U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren.
U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Recht van overdraagbaarheid
U beschikt over het  recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht om uw toestemming in te trekken:
U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

Recht om klacht in te dienen:
U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL, Tel. 02/274.48.00, Fax. 02/274.48.35, contact@apd-gba.be

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot marit.goossens@gosky.be. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

7. Over deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door GOSKY bvba dan kan u hiervoor terecht bij marit.goossens@gosky.be of via brief: Gosky bvba, Brakenberg 10, 2980 Halle-Zoersel.

8. Disclaimer

Het gebruik van de www.gosky.be website is onderworpen aan de volgende bepalingen en beperkingen. De toegang tot en het gebruik van deze site impliceert dat de gebruiker het onderstaande aanvaardt:

GOSKY bvba wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de site. De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd.

GOSKY bvba geeft geen enkele garantie of verklaring, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de redelijkheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of via de site toegankelijk is. De vennootschap, bestuurders en/of medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de site wordt/worden gepubliceerd of voor de informatie en/of aanbevelingen die via de site beschikbaar is/zijn. Informatie en aanbevelingen kunnen op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd. Deze informatie kan en mag niet worden gebruikt voor om het even welke doeleinden.

Alle afbeeldingen op de internetsite, waaronder begrepen alle contactgegevens, teksten, foto’s, video’s, grafisch materiaal, grafieken, (handels)namen, logo’s, en alle merknamen zijn het volledige eigendom van dan wel in licentie bij GOSKY bvba en vallen uitsluitend onder het copyright, recht van handelsmerk en/of enige ander intellectueel eigendomsrecht van de vennootschap. Het (intellectueel) eigendomsrecht wordt op generlei wijze overgedragen aan de (juridische) entiteit die toegang heeft tot de betreffende internetsite. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van GOSKY bvba is het de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, over te dragen, te verspreiden of te circuleren of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites die niet het eigendom zijn van GOSKY bvba zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.